01.08.2023

Съобщение

На 1 август 2023 г. от 14.00 часа в Салона на Община Кула ще се проведе заседание на ОИК - Кула.

26.06.2023

Съобщение

На 3 юли 2023 г. от 14.00 часа в Салона на Община Кула ще се проведе заседание на ОИК - Кула.

 

04.12.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Кула на 05.12.2019 г. от 16.00 часа в Салона на Община Кула за обявяване на избрани за общински съветници - следващи от листата за общински съветници на ПП ВМРО - БНД.

02.11.2019

Предпечатен образец на бюлетина за гласуване на втори тур на изборите за кмет на община на 03.11.19 г.

На следния линк е видим образецът на бюлетината за гласуване за кмет на община на 03.11.19 г. https://mi.demax.bg/elections-web/#/ballots/20522/preview

 

01.11.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК КУЛА В 10,00ЧАСА

31.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 31/10/2019г. от 15,00часа

27.10.2019

Съобщение

ИЗБОРНИЯТ ДЕН В ОИК КУЛА Е ОТКРИТ В 7,00ЧАСА ВЪВ ВСИЧКИ СЕКЦИИ.

 

26.10.2019

Съобщение

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕ НА ОИК КУЛА : 0884070289

24.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК КУЛА В 09,30ч. на 24.10.2019г.

23.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК КУЛА от 15.00часа

22.10.2019

Съобщение

На 22.10.2019 от 16,30часа ще се проведе заседание на ОИК относно, регистриране на застъпници и представители на партии.

18.10.2019

Определяне на избирателни секции в община Кула за избиратели с увреждания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

ОИК Кула             

 1. ОПРЕДЕЛЯ Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, или с друго увреждане при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, както следва:

Секция № 052200001 – гр. Кула,  ул. „Възраждане“ 32, СУ „Васил Левски“;

Секция № 052200005 – гр. Кула, ул. „Възраждане“ 32, СУ „Васил Левски“.

       2.ОПОВЕСТЯВА телефони:  0938/ 32228; 0938/ 32223; 0884 88 77 19 в Община Кула,  на които могат да правят заявки за помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. На 27.10.19 г. /изборния ден/ заявки се приемат от 07.00 до 19.00 часа. При подадена заявка, Община Кула осигурява автомобил за транспортиране

 

07.10.2019

ОДОБРЕНИ БЮЛЕТИНИ

ПУБЛИКУВАНЕ НА СТРАНИЦАТА НА ОИК КУЛАhttps://cik.is-bg.net/upload/111840/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%9E+%D0%9C%D0%98+2019+%D0%9E%D0%98%D0%9A+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0.pdfhttps://cik.is-bg.net/upload/111842/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D0%A1+%D0%9C%D0%98+2019+%D0%9E%D0%98%D0%9A+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0.pdf ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019г.

27.09.2019

Съобщение

На 27.09.2019 от 16,30часа ще се проведе заседание на ОИК относно процедура по утвърждаване на бюлетините за гласуване  в изборите на 27 октомври 2019 г. и промяна в СИК.

 

24.09.2019

Съобщение

На 25.09.2019 от 16,00часа ще се проведе заседание на ОИК относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

Поканени са всички представители на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите на 27.10.2019г.

20.09.2019

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 24.09.2019г. от 17:00 часа

Следващо заседание на ОИК Кула ще се проведе на 24.09.2019г. от 17:00часа

18.09.2019

Съобщение

Съгласно т.18, т.1 от Решение номер 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК Кула на хартиен и технически носител в ексел формат.

 

 

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
16.09.2019

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 20.09.2019г. от 16:00 часа

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 20.09.2019г. от 16:00 часа

13.09.2019

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 16.09.2019г. от 17:00

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 16.09.2019г. от 17:00

10.09.2019

Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и ИК в ОИК Кула

регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Регистрация на партии и коалиции в ОИК

 1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 1. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

 1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК

 1. Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

04.09.2019

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 10.09.2019г. от 17:00

Следващо заседание на ОИК Кула ще се състои на 10.09.2019г. от 17:00

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 95-МИ / 01.08.2023

  относно: Възражение на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно Процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник поради промяна в обстоятелствата – промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

 • № 94-МИ / 03.07.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ поради промяна в обстоятелствата –промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

 • № 93-МИ / 27.09.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения