Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 82-МИ Кула
Кула, 01.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на КП „БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КУЛА

РЕШЕНИЕ
№ 82 - МИ
Кула, 01.11.2019

ОТНОСНО:  Публикуване на списък на упълномощените представители на КП „БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“за участие в изборите зьа общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Постъпил е  списък с вх. № 132/01.11.2019г. във входящия регистър на ОИК – Кула от ЛАЛКО ГЕОРГИЕВ ЛАЛОВ, упълномощен представител на КП„БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“ ,. с упълномощени представители на КП „БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.19 г.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено последователността на вписване в списъка на хартиен носител. Извършена е проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД, като не са констатирани несъответствия за  посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилия списък с вх. № 132/01.11.2019г. от КП „БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“, Общинската избирателна комисия Кула

 

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Кула предложения Списък на упълномощени представители на КП „БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“Б за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

№ И ДАТА НА ПЪЛНОМОЩНО

1

Николай Петров Йорданов

ХХХХХХХХХ

16/31.10.2019г.

2

Тихомир Станчев Георгиев

ХХХХХХХХХ

17/31.10.2019г.

3

Владимир Бойков Боев

ХХХХХХХХХ

18/31.10.2019г.

4

Вероника Наскова Петрова

ХХХХХХХХХ

19/31.10.2019г.

5

Михаил Райков Миков

ХХХХХХХХХ

20/31.10.2019г.

6

Георги Нинков Николов

ХХХХХХХХХ

21/31.10.2019г.

7

Николай Цанков Ненов

ХХХХХХХХХ

22/31.10.2019г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Хр. Христова/                                                            /И. Илиева/

 

Публикувано на сайта на ОИК-Кула на: …………………….г. в ……………..ч.

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

* Публикувано на 01.11.2019 в 15:40 часа

Календар

Решения

  • № 95-МИ / 01.08.2023

    относно: Възражение на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно Процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник поради промяна в обстоятелствата – промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

  • № 94-МИ / 03.07.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ поради промяна в обстоятелствата –промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

  • № 93-МИ / 27.09.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения